30 grudnia 2020, 14:4:0

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem do odwołania zostaje zawieszona nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobiście.

WAŻNE!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają tylko i wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania), tj. porady prawne udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail).

Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 32 776 30 31 lub poprzez przesłanie wniosku na adres npp@umtychy.pl .

O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl)


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jedno-osobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób wciągu ostatniego roku i złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Osoba udzielająca pomocy prawnej:

 • poinformuje Cię o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących Ci uprawnieniach lub o spoczywających na Tobie obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

 • wskaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego;

 • sporządzi projekt pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformuje Cię o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc nie obejmuje:

 • sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i sądowo administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
 • poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach oraz o kosztach postępowań sądowych;
 • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji;
 • poradę w związku z zadłużeniem, z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:

 • poinformuje Cię o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.  Zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Poniżej zamieszczamy linki z materiałami przygotowanymi przez dwie organizacje pozarządowe, które w Tychach realizują zadanie publiczne.

Internetowa kampania informacyjna 

PORADNIKI PRAWNE

ULOTKI

Poradnik prawny - dziedziczenie

Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 32 776 30 31 lub poprzez przesłanie wniosku na adres npp@umtychy.pl.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dni i godziny dyżurów

Punkt nr 1  

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, Tychy

lokal nr 212 piętro I

 

od poniedziałku do piątku

900 – 1300

Punkt nr 2 

Urząd Miasta Tychy

Aleja Niepodległości 49

Tychy, pokój nr 317 piętro III

 

od poniedziałku do środy oraz w piątek

1200 – 1600

czwartek

1300 – 1700  

Punkt nr 3 

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, Tychy

pokój nr 212 piętro I

 

od poniedziałku do piątku

1330 – 1730

 

Punkt nr 4

Plac św. Anny 4

Tychy

 

od poniedziałku do piątku

800 – 1200

Punkt nr 5

Plac św. Anny 4

Tychy

 

od poniedziałku do piątku

1230 – 1630

 - lokal z dogodnym dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich.

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się może być udzie lona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieod płatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem lub telefonicznie.
 • Udzielenie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty z wyjątkiem kobiet w ciąży, które przyjmowane są poza kolejnością.
 • Na jedną poradę przeznaczamy 1 godzinę zegarową, jeżeli wiesz, że Twój problem wymaga dłuższego czasu zapisz się na dwie porady.
 • W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×